MÁY CHIẾT DUNG MÔI TỰ ĐỘNG SER 158 | 3 VỊ TRÍ & 6 VỊ TRÍ

  • Model: SER 158/6 – máy chiết dung môi tự động 6 vị trí
  • Code: S303A0380 – SER 158/6 with ControlPad
  • Code: F303A0380 – SER 158/6 without ControlPad
  • SER 158/3 – Máy chiết dung môi tự động 3 vị trí
  • Code: F303A0380 – SER 158/3 with ControlPad
  • Code: F303A0390 – SER 158/3 without ControlPad
  • Hãng: VELP SCIENTIFICA – Italia
Velp Logo