Bộ đo mẫu nhỏ SSA | Small Sample Adapter

Bộ đo mẫu nhỏ (SSA), bao gồm một buồng mẫu hình trụ và trục xoay, cung cấp một hệ thống hình học xác định để đo độ nhớt chính xác của các thể tích mẫu nhỏ theo thứ tự từ 2 đến 16 mL ở tốc độ cắt chính xác.

Brookfield