Bộ kiểm soát nhiệt Thermosel Brookfield | nhiệt độ 300 độ C

Bộ kiểm soát nhiệt Thermosel Brookfield sử dụng để kiểm soát nhiệt độ cao của chất nóng chảy, nhựa đường, sáp (theo ASTM D4402)  và polymer

Hãng: AMETEK Brookfield

Brookfield