Máy phản ứng nhiệt ECO 8 vị trí và ECO 25 vị trí

  • Model: ECO 8 code F101A0127
  • Model: ECO 25 code F101A0125
  • Hãng: VELP – ITALIA
Velp Logo