MÁY PHÂN TÍCH HYDRO SUNFUA JEROME J605

Máy phân tích Hydro Sunfua Jerome J605 có thể phát hiện H2S trong không khí ở mức thấp tới 3 phần tỷ (ppb) với độ phân giải 20 phần nghìn tỷ (ppt).

Brookfield