Cốc đo độ nhớt Zahn cup | số 1, 2, 3, 4, 5 | TQC Sheen

VF2226: Cốc đo độ nhớt TQC, lỗ số 1
VF2227: Cốc đo độ nhớt TQC, lỗ số 2
VF2228: Cốc đo độ nhớt TQC, lỗ số 3
VF2229: Cốc đo độ nhớt TQC, lỗ số 4
VF2230: Cốc đo độ nhớt TQC, lỗ số 5