Máy phân tích kích thước hạt Bettersizer S3 Plus

Máy phân tích kích thước hạt Bettersizer S3 Plus kết hợp liền mạch giữa nhiễu xạ laser và hình ảnh tự động trong một mô hình,  không chỉ đạt được phạm vi kích thước rộng từ 0,01 đến 3500μm

Hãng: Bettersize – Trung Quốc

Model: S3 Plus

Particle size: 0.01 to 3500μm

Particle shape: 2 to 3500μm