Máy khuấy từ gia nhiệt AM4 Digital PRO 4 vị trí

Máy khuấy từ gia nhiệt AM4 kỹ thuật số có 4 vị trí độc lập và tấm CerAlTop ™, hoàn hảo cho việc điều nhiệt với đầu dò nhiệt Pt100 và VTF.

Code:  F20500425: AM4 Digital PRO

Code: SA20500425 AM4 Digital PRO System

Velp Logo