Máy đồng nhất sinh học LM50

Liên hệ

Máy đồng nhất sinh học LM50 với các bộ điều hợp khác nhau, nó có thể xử lý nhanh chóng tối đa 24 mẫu cùng một mẻ bằng các ống ly tâm thông thường hoặc ống đông lạnh.