Máy chiết dung môi SER 148 | 3 vị trí và 6 vị trí

  • Model: SER148/3 – Máy chiết dung môi 3 vị trí
  • Model: SER148/6 – Máy chiết dung môi 6 vị trí
  • Hãng: VELP – Italia
Velp Logo