Lò tro hóa AAF 3 lít và 7 lít Carbolite

Lò tro hóa AAF 11/3 & AAF 11/7 cung cấp luồng không khí được làm nóng trước liên tục qua buồng và được thiết kế tuân thủ ISO 1171:2010, ASTM D3174-04: 2010 và ASTM D4422.

HÀNG CÓ SẴN