Hệ thống máy phân tích màu Beta Caroten CDR Foodlab

CDR FoodLab® cho trứng và các sản phẩm từ trứng có thể xác định các chỉ tiêu, với việc chuẩn bị mẫu tối thiểu hoặc không bắt buộc:

  • Axit lactic trong 8 phút
  • Axit D-3-hydroxybutyric trong 5 phút
  • Cholesterol trong 10 phút
  • Màu sắc (Beta Caroten)  trong 5 phút