Cốc đo độ nhớt ISO 2431

Thông tin đặt hàng:

  • VF2049: Cốc độ nhớt Sheen ISO 2431, Ø 4 mm
  • VF2050: Cốc độ nhớt Sheen ISO 2431, Ø 6 mm
  • VF2051 Cốc độ nhớt Sheen ISO 2431, Ø 8 mm
  • VF2183 Cốc độ nhớt Sheen ISO 2431, Ø 5 mm
  • VF2048 Cốc độ nhớt Sheen ISO 2431, Ø 3 mm