BỘ TRUNG HÒA KHÍ ĐỘC SMS

  • Model: SMS 
  • Hãng sản xuất: VELP – Ý

 

Velp Logo